top of page

Algemene Voorwaarden

  • Alle facturen zijn betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van AXCITE. Geen kortingen worden toegestaan, behoudens andersluidend, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van AXCITE.

 

  • Bij niet-betaling van de factuur 15 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 1.500,00. Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 

  • De wanbetaling heeft tot gevolg dat alle verdere werken van AXCITE kunnen worden opgeschort zonder recht op schadevergoeding.

 

  • In geval van annulatie van de bestelling, is de  een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, exclusief BTW. AXCITE behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van de overeenkomst in natura te vorderen.

 

  • Contractbreuk : indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft één of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft AXCITE het recht de ontbinding van het contract te eisen. De schade door AXCITE geleden bedraagt minimaal 50% van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat AXCITE door alle middelen van recht de werkelijke schade kan bewijzen indien deze meer bedraagt. AXCITE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken als de klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben of in staat van faillissement of kennelijk onvermogen zou verkeren.

 

  • Wanneer AXCITE ten gevolge van overmacht, technische panne en dergelijke, niet in de mogelijkheid verkeert de prestaties uit te voeren, behoudt AXCITE zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding van de klant kan worden geëist. De vastgestelde leveringstermijnen verbinden AXCITE niet. De koper mag zich er niet op beroepen, noch schadevergoeding eisen, behoudens uitdrukkelijke beding in bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

  • De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van AXCITE zolang de klant de hoofdsom de vordering van AXCITE niet heeft betaald. AXCITE kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de kosten dienaangaande dienen te dragen. De klant verleent hierbij het recht aan AXCITE om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden.Zonder medewerking van AXCITE is de klant niet bevoegd om de apparatuur of onderdelen daarvan aan derden over te dragen

 

  • Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur of goederen moet gebeuren binnen de 8 dagen na levering van de goederen of ontvangst van de factuur.

 

  • Uitsluitend de klant is verantwoordelijke voor het instellen van  procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s of gegevens te beschikken.

 

  • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van AXCITE bevoegd. AXCITE behoudt zich nochtans het recht voor de betwiste zaak voor te leggen aan de plaatselijke rechtbank van de verweerder.

bottom of page